Torfowe Kłyle

Powołany na mocy: Zarz. Nr 183/2000 Woj. Pomorskiego z dn. 28.11.2000r. (Dz. U. nr 115)

Położenie: gmina Jastarnia; niski brzeg od strony Zat. Puckiej

Powierzchnia: 48,53 ha

Forma krajobrazowa: niskie wybrzeże zalewowe

Geneza: niskie wybrzeże zalewowe powstało w wyniku spiętrzeń sztormowych wód Zatoki Puckiej.

Gleby: torfy i mursze

Walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: występują tu rzadkie rośliny halofilne charakterystyczne dla słonaw i szuwaru sitowca nadmorskiego - świbka morska Triglochin maritimum, mlecznik nadmorski Glaux maritima, muchotrzew solniskowy Spergularia salina, sit Gerarda Juncus gerardi, sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus, oczeret Taberneumontana Schoenoplectus tabernaemontani. W pasie plaży usłanym kidziną pod koniec lata pojawiają się typowo nadmorskie gatunki: solanka kolczysta Salsola kali, honkenia nadmorska Honckenya peploides, rukwiel nadmorska Cackile maritima. W sąsiedztwie plaży znajdują się siedliska muraw napiaskowych z gatunkami roślin objętymi ochroną oraz zagrożonymi: mikołajkiem nadmorskim Eryngium matitimum, groszkiem nadmorskim Lathyrus maritimus, turzyca piaskowa Carex arenaria.
  • Cenne gatunki fauny: ptaki gniazdujące na obszarze szuwaru trzcinowego: trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, potrzos Emberiza schoeniculus, wąsatka Panurus biarmicus, rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Krzewiaste zarośla są miejscem gniazdowania pokrzewek i gąsiorka Lanius collurio. W różnych okresach roku można tu obserwować wielogatunkowe stada mew, pojawia się tu: mewa siodłata Larus marinus, żółtonoga L. fuscus, srebrzysta L.. argentatus, pospolita L. canus, śmieszka L. ridibundus, mała L. minutus, a takze znacznie rzadziej obserwowane mewy arktyczne - mewa trójpalczasta Rissa tridactyla, blada Larus hyperboreus, polarna L. glaucoides. W okresie migracji licznie gromadzą się tu kszyki Gallinago gallinago, łęczaki Tringa glareola, biegusy zmienne Calidris alpina, czajki Vanellus vanellus, niekiedy bataliony Philomachus pugnax, drobne ptaki śpiewające - zięby Fringilla coelebs, rudziki Erithacus rubecula, świergotki łąkowe Anthus pratensis, pliszki siwe Motacilla alba i zółte M. flava. Żerują tu również migrujące gatunki ptaków szponiastych: krogulec Accipiter nisus, myszołów zwyczajny Buteo buteo, myszołow włochaty Buteo lagopus, błotniak stawowy Circus aeruginosus. W okresie zimowym jest to miejsce polowań bielików Haliaeetus albicilla i myszołowów Buteo buteo, pojawiają się także kruki Corvus corax.

Najpoważniejsze zagrożenia: osuszanie terenów oraz wylewanie ścieków komunalnych do Zat. Puckiej

Cel ochrony: zachowanie żerowisk i miejsca odpoczynku ptaków wędrownych, oraz zróżnicowanych nieleśnych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla ekstensywnie użytkowanych zatorfionych wybrzeży niskich Płw. Helskiego (szuwar sitowca nadmorskiego, wilgotne murawy z mietlicą rozłogową).