Bibliografia

 1. Błaszkowska B., Herbich P., Knapik A., Machnikowski M. 1990. Studium warunków gruntowo-wodnych Bielawskich Błot wraz z prognozą zmian wód podziemnych. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska o/Gdańsk. Gdynia.
 2. Fałtynowicz W., Sągin P., Lewczuk M., Matuszewska U., Piotrowski D., Szostko T., Włodarczyk W., Wożniak Cz. 1999. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Babnica". Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Gdynia. Gdynia.
 3. Herbich J. M. P., Sągin P., Lewczuk M., Matuszewska U., Piotrowski D., Szostko T., Włodarczyk W., Wożniak Cz., 2000. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Piaśnickie Łąki". Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Gdynia. Gdynia.
 4. Instytut Kształtowania Środowiska o/Gdańsk. Zespół autorski pod kierownictwem E. Gerstmannowej. 1978-1981. Studium Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Gdańsk.
 5. Instytut Ochrony Środowiska o/Gdańsk, Zespół autorski pod kierownictwem Z. Lenartowicz. Plan ochrony rezerwatu przyrody Beka . Gdynia 1995.
 6. Jaroszewski W., Marks L., Radomski A. 1985. Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.
 7. Lewczuk M., Matuszewska U., Ogrodowicz J, Piotrowski D., Sągin P., Szostko T., Włodarczyk W., Woźniak C. 1999. Plan ochrony rezerwatu Przylądek Rozewski. BULiGL o/Gdynia. Gdynia.
 8. Markowski R., Sągin P., Lewczuk M., Matuszewska U., D. Piotrowski, T. Szostko, W. Włodarczyk, Cz. Wożniak. Plan ochrony rezerwatu przyrody "Zielone". Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Gdynia. Gdynia 1999.
 9. Mejer E., Orzołek M. 1999. Stan Zachowania wybranych gatunków roślin naczyniowych w zagłębieniach międzywydmowych w Białogórze (Pobrzeże Kaszubskie). Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 10. Mieńko W. 1994. Aktualizacja przebiegu granic i uzupełnienie dokumentacji przyrodniczej projektowanego rezerwatu roślinności solniskowej i ptaków "Rzeczne Łąki". Gdynia.
 11. Markowski R.., Meissner W., 1997."Szlak przyrodniczy-Rewa Mechalinki". Nadbałtyckie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ekorozwoju, Gdańsk.
 12. Praca zbiorowa pod redakcją A. Janty. 1997. Nadmorski Park Krajobrazowy. Wydawnictwo NPK. Władysławowo.
 13. www.geografia-polski.republika.pl
 14. Basiński A., Grabowicz A., Medowski T.,1989. "Budować na wsi- zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego w subregionach woj.gdańskiego, część I pas nadmorski". Gdańska Pracownia Architektury Regionalnej i Krajobrazu, Gdańsk.
 15. Gerstmannowa E.red.,2000. "Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, tom III "Nadmorski Park Krajobrazowy". Wydawnictwo "Mapress", Gdańsk.
 16. Jakubowska B., Nogaczewski M.,1996. "Nadmorski Park Krajobrazowy. Studium wartości kulturowych dla potrzeb planu ochrony". Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, Gdańsk.
 17. Jankowski J.,2001 "Rezerwaty przyrody Nadmorskiego Parku Krajobrazowego". Wydawnictwo Eko-Kapio. Sopot.
 18. Piotrowska H..2003. "Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce". Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań-Gdańsk.
 19. Jonson L.`1998. "../ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego". Muza SA, Warszawa'
 20. Kruk-Dowgiałło.L. red., 2000. "../przyrodnicza waloryzacja morskich części obszarów chronionych HELCOM BSPA województwa pomorskiego, część 3 Nadmorski Park Krajobrazowy". Centrum Biologii Morza PAN, Gdynia.
 21. Luck K.,1939,Wierzba P.tłum.2000. "Karwińskie Błota nad Morzem Bałtyckim", Krokowa.
 22. Sokołowski J.,1992. "../ptaki Polski". Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 23. Subotowicz W., Janta A.,1998. "Brzegi Morskie- trasa dydaktyczna". Wydawnictwo NPK, Wydawnictwo DJ, Gdańsk.
 24. Tobolski K.,2003. "Torfowiska na pzrykładzie Ziemi Świeckiej". Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie.
 25. Wysocki C.,Sikorski P.,2000. "Zarys fitosocjologii stosowanej". Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 26. Herbichowa M., Herbich J., Budyś A., Gromadzki M.,2002. "Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu Długosz Królewski w Wierzchucinie" Gdańsk.
 27. Błaszkowska B., Gromadzki M., Machnikowski M.,1995. "../program ochrony czynnej ostoi ptaków Bielawskie Błota"Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Gdańsk.
 28. Lehki R.,1982. "../plan urządzenia gospodarstwa rezerwatu przyrody "Białogóra". Biuro Urządzenia Lasów i Geodezji Leśnej. Gdynia.
 29. Fałtynowicz W., Lewczuk M., Matuszewska U., Piotrowski D., Szostko T., Włodarczyk W., Woźniak C., 1999. "../plan ochrony Rezerwatu Przyrody "Babnica" na lata 2000 - 2019." Biuro urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Gdynia.