Widowo

Powołany na mocy: Zarządzenie Nr 119/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 439) 

Położenie: Mierzeja Kaszubska, niecały kilometr na północny-wschód od miejscowości Dębki, gmina zalesione wydmyKrokowa, leśnictwo Lisewo, Nadleśnictwo Wejherowo

Powierzchnia: 97,10 ha

Typ: leśny

Forma krajobrazowa: zalesione wydmy (część północna rezerwatu), brzeżna strefa pradoliny (część południowa)

Geneza: wydmy powstały głównie w holocenie w wyniku działalności morza i wiatru, nałożone na starszą rzeźbę glacjalną; Równina Błot Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Gleby: torfy pokryte piaskami eolicznymi

Walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: duża grupa storczyków: kruszczyk rdzawolistny Epipactis atropurpurea, tajęża jednostronna Goodyera repens, podkolan biały Platantera bifolia; widłaki: jałowcowaly Lycopodium annotinum, goździsty L. clavatum. Inne gatunki roślin chronionych: paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, turzyca piaskowa Carex arenaria, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora. Występują tu również liczne, stare okazy dębów szypułkowych Quercus robur o średnicy pnia na wysokości 130 cm ok. 80 cm.

Najpoważniejsze zagrożenia: nadmierny i niezorganizowany ruch turystyczny; zmiana stosunków wodnych w części południowej (odwodnienie powodowane przez rowy melioracyjne).

Cel ochrony: zachowanie interesującego zespołu form wydmowych (wały i pagóry wydmowe, wydmy paraboliczne, niecki i rynny deflacyjne, różnokształtne obniżenia miedzywydmowe), zespołów lasów mieszanych dębowo-sosnowych i bażynowych borów nadmorskich oraz rzadkich gatunków roślin.

Mapa rezerwatu Widowo