Babnica

Powołany na mocy: Zarz. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996r. (MP nr 75, poz. 672)

Obowiązujące Rozporządzenie: Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Babnica"

Położenie: Mierzeja Kaszubska, około 1 km na północny-zachód od Białogóry, gmina Krokowa, Nadleśnictwo Choczewo, otulina NPK

Powierzchnia: 2,04 ha

Typ: florystyczny

Forma krajobrazowa: zalesiona wydma paraboliczna

Geneza: wydmy ukształtowane w holocenie w wyniku wędrówek piasków

Gleby: bielicowe, gleba słabo wykształcona właściwa

Walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: znajduje się tu 79 gatunków porostów, z czego ponad połowa znajduje się na czerwonej liście porostów ginących i zagrożonych, m.in.: granicznik płucnik Lobaria pulmonaria, brodaczka kępkowa Usnea hirta, Rinodina exigua, Thelotrema lepadinum, Cladonia polydactyla, Bacidia rosella, Bacidia incompta, Gyalecta ulmi, gatunki z rodzaju Pertusaria. Flora roślin naczyniowych jest wyjątkowo skromna, co jest wynikiem ubogiego i mało zróżnicowanego podłoża. Występują tu cztery gatunki objęte częściową ochroną: kruszyna pospolita Frangula alnus, turzyca piaskowa Carex arenaria, bagno zwyczajne Ledum palustre, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare.
  • Cenne gatunki fauny: brak dokładnego rozpoznania fauny rezerwatu; jest to miejsce bytowania zwierzyny czarnej i płowej, lisa Vulpes vulpes, stare dziuplaste buki są miejscem lęgowym różnych dziuplaków.

Najpoważniejsze zagrożenia: niezorganizowany ruch turystyczny (pieszy, konny, rowerowy), wzrastające zanieczyszczenie powietrza (występujące tu porosty reprezentują gatunki najwrażliwsze na zanieczyszczenia).

Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych starego bukowo-dębowego lasu rosnącego na zboczu wydmy, ze stanowiskami porostów będących reliktowymi gatunkami lasów pierwotnych.

Dostępność rezerwatu: Na terenie rezerwatu dostępna jest ścieżka dla ruchu pieszego i rowerowego oraz do jazdy konnej.

     

 

brodaczka
obrost
Rezerwat przyrody Babnica
Rezerwat przyrody Babnica