Ostoje Siedliskowe

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Piaśnickie Łąki" PLH220021

Standardowy Formularz Danych dla obszaru

Powołany na mocy: projektowany

Położenie: obejmuje fragment Równiny Błot Przymorskich w dolnym biegu Piaśnicy w widłach dzisiejszego i starego koryta rzeki

Powierzchnia: 79,70 ha

Forma krajobrazowa: obniżenie pradolinne

Cel ochrony: zachowanie siedlisk charakterystycznych dla brzegów niewielkiej, meandrującej rzeki, na których występują rzadkie obecnie zbiorowiska roślinne, w przeszłości typowe dla terenów pozostających w ekstensywnym użytkowaniu łąkarskim.

Walory przyrodnicze: jest tu unikalny kompleks łąkowych, szuwarowych, zaroślowych oraz leśnych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych w przeszłości dla tego regionu. Około 50% obszaru pokrywają 2 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i dąbrowy acidofilne. Występują tu również inne cenne zbiorowiska roślinne takie jak: młaki niskoturzycowe (w tym zbiorowisko Caricetum buxbaumii), psiary niżowe, zarośla woskownicy europejskiej. Bardzo bogata i zróżnicowana jest flora tego obszaru - obejmuje 265 gatunków, w tym ok. 20 taksonów uznawanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu. Znajduje się tu najliczniejsza w Polsce północnej populacja kosaćca syberyjskiego.

Cenne gatunki flory:

 • turzyca piaskowa Carex arenaria
 • turzyca Buxbauma Carex buxbaumii
 • turzyca pchla Carex pulicaris
 • selernica żyłkowana Cnidium dubium
 • konwalia majowa Convalaria majalis
 • kukułka plamista Dactylorhiza maculata
 • narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata
 • wrzosiec bagienny Erica tetralix
 • kruszyna pospolita Frangula alnus
 • mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus
 • kosaciec syberyjski Iris sibrica
 • groszek błotny Lathyrus palustris
 • woskownica europejska Myrica gale
 • grążel żółty Nuphar lutea
 • podkolan biały Platanthera bifolia
 • podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
 • pierwiosnka lekarska Primula veris
 • kalina koralowa Viburnum opulus

Najpoważniejsze zagrożenia: odwodnienie i regulacja koryta rzeki; zalesianie terenu drzewami iglastymi; nadmierna penetracja turystyczna

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Białogóra" PLH220003

Standardowy Formularz Danych dla obszaru

Powołany na mocy: projektowany

Położenie: fragment Mierzei Kaszubskiej na północ od Białogóry

Powierzchnia: 1 013,00 ha

Forma krajobrazowa: wydma paraboliczna z zagłębieniami deflacyjnymi

Cel ochrony: zachowanie zagrożonych zanikiem siedlisk charakterystycznych dla południowego wybrzeża Bałtyku, zbiorowisk atlantyckiej roślinności z ginącymi i rzadkimi gatunkami roślin, często na granicy ich geograficznego zasięgu, fitocenoz nadmorskich borów i lasów.

Walory przyrodnicze: obszar obejmuje unikalny na południowych wybrzeżach Bałtyku kompleks zbiorowisk torfowiskowych i leśnych, tworzących naturalną serię sukcesyjną. Blisko 40% obszaru zajmuje 9 rodzajów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej:

 • inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 • nadmorskie wydmy białe
 • nadmorskie wydmy szare
 • nadmorskie wrzosowiska bażynowe
 • lasy mieszane na wydmach nadmorskich
 • wilgotne zagłębienia międzywydmowe
 • wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
 • torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
 • bory i lasy bagienne

Stwierdzono tu rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne o charakterze atlantyckim: zespół ponikła wielołodygowego Eleocharitetum multicaulis, zbiorowisko z przygiełka brunatną Rhynchosporetuum fuscae, mszar wrzoścowy Ericetum tetralicis, zarośla woskownicy europejskiej Myricetum gale, występujące tu w zwartych płatach i na relatywnie dużych powierzchniach. Znajdują się tu również nadmorskie odmiany boru bagiennego z wrzoścem bagiennym i woskownicą europejską, rzadko spotykane wilgotne postacie boru bażynowego, fragmenty dobrze zachowanych brzezin bagiennych, lasów brzozowo-dębowych oraz bukowo-dębowych. Unikatowa jest flora roślin naczyniowych z wieloma roślinami o atlantyckim typie zasięgu. Występuje tu także wiele gatunków porostów, większość z nich to gatunki rzadkie i objęte ochroną gatunkową m.in. granicznik płucnik, brodaczka kępkowa. Ponad to jest to jedyne na Pomorzu, a jedno z pięciu w Polsce, stanowisko ponikła wielołodygowego.

Cenne gatunki flory:

 • turzyca piaskowa Carex arenaria
 • rosiczka długolistna Drosera anglica
 • rosiczka pośrednia Drosera intermedia
 • rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
 • ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis
 • wrzosiec bagienny Erica tetralix
 • kruszyna pospolita Frangula alnus
 • tajęża jednostronna Goodyera repens
 • kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
 • bagno zwyczajne Ledum palustre
 • listera sercowata Listera cordata
 • brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflora
 • woskownica europejska Myrica gale
 • gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica
 • paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
 • rdestnica podługowata Potamogeton polygonifolius
 • przygiełka brunatna Rhynchospora fusca
 • Sparganium angustifolium
 • torfowiec zwarty Sphagnum compactum
 • torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum
 • Sphagnum obtusum
 • torfowiec błotny Sphagnum palustre
 • torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum
 • Sphagnum russowii
 • torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum

najpoważniejsze zagrożenia: intensywna penetracja turystyczna; wydeptywanie; niewłaściwa gospodarka leśna - zalesianie wydm.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" PLH 220032

Standardowy Formularz Danych dla obszaru

Powołany na mocy: projektowany

Położenie: obszar obejmuje Półwysep Helski wraz z Zatoką Pucką wewnętrzną oraz fragmentem wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek.

Powierzchnia: 29 963,30 ha

Forma krajobrazowa: zatoka i mierzeja

Cel ochrony: zachowanie obszaru o dużej różnorodności specyficznych, nadmorskich siedlisk oraz biotopów dużej, płytkiej zatoki morskiej.

Walory przyrodnicze: obszar ważny dla zachowania dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią morskich biotopów. Zidentyfikowano tu 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

 • łąki podmorskie w strefie sublitoralnej
 • płytkie ujścia rzek
 • duże płytkie zatoki
 • morskie ławice małży
 • kidzina na brzegu morskim
 • klify na wybrzeżu Bałtyku
 • bagienne solniska nadmorskie
 • inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 • nadmorskie wydmy białe
 • lasy mieszane na wydmach nadmorskich
 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
 • kwaśne buczyny
 • grąd subatlantycki

Specyficzne, nadmorskie warunki siedliskowe i bogata rzeźba terenu wpływają na dużą różnorodność zbiorowisk roślinnych, oraz występowanie rzadkich (często w postaci odrębnych podgatunków i odmian), niekiedy reliktowych gatunków fauny i flory. Stwierdzono tu 7 gatunków zwierząt i 1 gatunek rośliny z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponad to Zatoka Pucka charakteryzuje się występowaniem bogatych zespołów roślin i zwierząt dennych, jest obszarem najliczniejszych obserwacji ssaków morskich: foki szarej i morświna. Na Półwyspie Helskim koncentracją się ptaki migrujących w czasie wędrówki (południowo-bałtycki szlak wędrówek), a Zatoka Pucka jest ważnym miejscem odpoczynku i zimowania migrujących ptaków wodno-błotnych.

Cenne gatunki flory:

 • rośliny wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej:
  • lipiennik Loesela Liparis loeselii
 • inne ważne gatunki roślin
  • aster solny Aster tripolium
  • turzyca pchla Carex pulicaris
  • konwalia majowa Convallaria majalis
  • goździk kropkowany Dianthus deltoides
  • rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
  • kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
  • wrzosiec bagienny Erica tetralix
  • marzanka wonna Galium odoratum
  • tajęża jednostronna Goodyera repens
  • bluszcz pospolity Hedera helix
  • rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides
  • bagno zwyczajne Ledum palustre
  • lnica wonna Linaria odora
  • wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum
  • woskownica europejska Myrica gale
  • grążel żółty Nuphar lutea
  • wilżyna ciernista Ononis spinosa
  • paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
  • porzeczka czarna Ribes nigrum
  • rupia morska Ruppia maritima
  • trawa morska Zostera marina

Cenne gatunki fauny:

 • ptaki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej
  • gatunki ptaków lęgowych
   • bocian biały Ciconia ciconia
   • kropiatka Porzana porzana
   • zielonka Porzana parva
   • rybitwa rzeczna Sterna hirundo
   • rybitwa bialoczelna Sterna albifrons
  • gatunki ptaków migrujących, zimujące na terenie SOO
   • łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
   • bielaczek Mergus albellus
  • gatunki ptaków spotykanych podczas migracji
   • nur rdzawoszyi Gavia stellata
   • nur czarnoszyi Gavia arctica
   • perkoz dwuczuby Podiceps auritus
   • łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus bewickii
   • łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
   • szablodziób Recurvirostra avosetta
   • siewka złota Pluvialis apricaria
   • batalion Philomachus pugnax
   • dubelt Gallinago media
   • szlamnik Limosa lapponica
   • łeczak Tringa glareola
   • terekia Xenus cinereus
   • płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
   • mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
   • rybitwa wielkodzioba Sterna caspia
   • rybitwa rzeczna Sterna hirundo
   • rybitwa popielata Sterna paradisaea
 • regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej
  • gatunki ptaków lęgowych
   • czapla siwa Ardea cinerea
   • ohar Tadorna tadorna
   • szlachar Mergus serrator
   • nurogęś Mergus merganser
   • ostrygojad Haematopus ostralegus
   • sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
   • czajka Vanellus vanellus
   • biegus zmienny Calidris alpina
   • kszyk Gallinago gallinago
   • krwawodziób Tringa totanus
   • perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
   • łabędź niemy Cygnus olor
   • czernica Aythya fuligula
   • ogorzałka Aythya marila
   • gągoł Bucephala clangula
  • gatunki ptaków spotykanych podczas migracji
   • perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
   • gęś zbożowa Anser fabalis
   • gęś białoczelna Anser albifrons
   • świstun Anas penelope
   • cyraneczka Anas crecca
   • rożeniec Anas acuta
   • głowienka Aythya ferina
   • sieweczka morska Charadrius alexandrinus
   • siewnica Pluvialis squatarola
   • czajka Vanellus vanellus
   • biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
   • kszyk Gallinago gallinago
   • kulik mniejszy Numenius phaeopus
   • kulik wielki Numenius arquata
   • brodziec śniady Tringa erythropus
   • krwawodziób Tringa totanus
   • kamusznik Arenaria interpres
   • mewa mała Larus minutus
 • ssaki wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej
  • morświn Phocoena phocoena
  • foka szara Halichoerus grypus
 • płazy i gady wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej
  • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
  • kumak nizinny Bombina bombina
 • ryby wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej
  • parposz Alosa fallax
  • łosoś Salmo salar
  • boleń Aspius aspius
 • inne ważne gatunki ryb
  • babka piaskowa Pomatoschistus microps
  • babka mała Pomatoschistus minutus

Najpoważniejsze zagrożenia: zanieczyszczenie wód; presja rekreacyjna i turystyczna (wydeptywanie, transport, budownictwo wypoczynkowe); plany lokowania elektrowni wiatrowych na wybrzeżu.