Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

Powołany na mocy: Uchwała nr 425/XXXV/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy

Położenie: obejmuje dolinę Płutnicy wraz z Puckimi Błotami; w obszarze dominuje krajobraz rolniczy, gł. łąk

Powierzchnia: 2 567,91 ha

Cel ochrony: zachowanie w stanie niezmienionym naturalnych ekosystemów hydrogenicznych dna doliny rzeki Płutnicy oraz zachowanie ciągłości przestrzennej i ekologicznej korytarz ekologicznego

Najpoważniejsze zagrożenia: zmiana stosunków wodnych, prowadzenie prac regulacyjnych na cieku