Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu

Powołany na mocy: Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dn. 8 listopada 1994 r.

Położenie: obszar ten obejmuje zachodnią część NPK i otuliny, jego zachodnia granica pokrywa się z granicą województwa. W granicach NOChK znajduje się brzeg morski, zalesiony i bezleśny pas wydm ciągnący się wzdłuż wybrzeża oraz północne fragmenty sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej.

Powierzchnia: 14 940 ha

Cel ochrony: ochrona zachowanego naturalnego układu stref krajobrazowych

Najpoważniejsze zagrożenia: intensywna i niezorganizowana rozbudowa infrastruktury turystycznej; nadmierna presja ruchu turystycznego.