Gatunki Roślin i Grzybów

Na obszarze Parku stwierdzono występowanie:

 • 79 gatunków dziko rosnących roślin podlegających ochronie gatunkowej, w tym:
  •     46 gatunków pod ochroną ścisłą
  •     2 gatunki objęte ochroną ścisłą bez odstępstw od zakazów określonych we właściwym rozporządzeniu
  •     16 gatunków objętych ochroną ścisłą, wymagających ochrony czynnej
  •    10 gatunków objętych ochroną częściową
  •     5 gatunków objętych ochroną częściową z dopuszczeniem pozyskiwania na mocy właściwego rozporządzenia
 • 13 gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce, zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin;
 • 72 gatunków roślin naczyniowych uznawanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu Zachodnim oraz rośliny solniskowe;
 • 17 gatunków roślin występujących w Zatoce Puckiej i w akwenach przybrzeżnych morza otwartego uznawanych za zagrożone w Polsce.