Zaproszenie na drugie spotkanie interesariuszy Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 08-09-2020

Szanowni Państwo,

Jak informowaliśmy wcześniej (pismo z 14 marca 2019 r.), prowadzone są prace nad sporządzeniem projektu Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązek przygotowania tego dokumentu wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 55,zpóźn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawyoraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plan ochrony dla NPK jest Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wSłupsku, a wykonawcą Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Ponieważ prace nad Planem ochrony wchodzą w końcową fazę prac merytorycznych, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w drugim spotkaniu interesariuszy, podczas którego wykonawca przedstawi podsumowanie etapu diagnozy oraz założenia strategii ochrony tego obszaru. Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczne, odbędzie się ono 29 września w godzinach 11.00 15.00 w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52 (sala konferencyjna na dużej hali sportowej przy wjeździe na teren Ośrodka).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa zebranych osób konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (mailem na adres npk.planochrony@pomorskieparki.pl w terminie do 24 września),używanie maseczek podczas spotkania, stosowanie płynów odkażających oraz zachowywanie dystansu społecznego. W przypadku gdyby sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na takie spotkanie, odbędzie się ono w trybie internetowym przy wykorzystaniu serwisu YouTube (jeżeli będzie to potrzebne, szczegóły podamy w późniejszym terminie). Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, art. 39. ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych do końca prac nad projektem Planu ochrony dla NPK zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu Planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag, które należy kierować do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ul. Morska 6A , 84 -120 Władysławowo, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres: npk.planochrony@pomorskieparki.pl.

Jednocześnie Dyrektor PZPK, po zakończeniu całości prac poinformuje w formie ponownego ogłoszenia o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla NPK oraz sposobie składania i rozpatrywania wniosków i uwag.Poprzedzone to zostanie trzecim spotkaniem interesariuszy, które jest zaplanowane na wiosnę 2021 r. Licząc na spotkanie z Państwem i konstruktywną dyskusję nad założeniami strategii ochrony NPK, pozostajemy z poważaniem

Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Bożena Sikora

Prezes Zarządu Narodowej FundacjiOchrony Środowiska

dr Wojciech Nowicki