Białogórskie Torfowisko

Powołany na mocy: Zarz. Nr 247/2000 Woj. Pomorskiego z dn. 20.03.2000r.

Położenie: gmina Krokowa; miejscowość Białogóra

Powierzchnia: 2,58 ha

Forma krajobrazowa: torfowiska przejściowe z licznymi populacjami chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Walory przyrodnicze:

  • Środowisko abiotyczne: zagłębienia deflacyjne na obszarze wydmowym z obniżonym poziomem wód gruntowych.
  • Cenne gatunki flory: Torfowisko przejściowe z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, zarośla woskownicy europejskiej cfr. Myricetum gale. Gatunki rzadkie i chronione: woskownica europejska Myrica gale, rosiczka pośrednia Drosera intermedia, wrzosiec bagienny Erica tetralix, przygiełka biała Rchynhospora alba, wąkrota pospolita Hydrocotyle vulgaris.

Najpoważniejsze zagrożenia: osuszanie terenów oraz wylewanie ścieków komunalnych do Zat. Puckiej

Cel ochrony: zachowanie w stanie niezmienionym torfowiska przejściowego i populacji gatunków rzadkich i chronionych

Ograniczenia i nakazy

  1. Całkowity zakaz odwadniania obiektu
  2. Zakaz eksploatacji torfu
  3. Zakaz gromadzenia odpadów
  4. Zakaz usuwania krzewów
  5. Ew. nakaz koszenia trzciny