Piaśnickie Łąki

Kosaciec syberyjski grafika

Powołany na mocy: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada1959 r. (MP Nr 97, poz. 525)Piaśnickie Łąki

Położenie: Równina Błot Przymorskich w dolnym biegu Piaśnicy, miejscowość Dębki, Nadleśnictwo Kolkowo

Powierzchnia: 56,23 ha

Typ: łąkowy

Forma krajobrazowa: pradolina

Geneza: rezerwat leży na obszarze Równiny Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Gleby: bielicowe właściwe, glejobielicowe właściwe, mineralno-murszowe, murszaste

Walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: flora naczyniowa Piaśnickich Łąk liczy 308 gatunków, w tym aż 28 gatunków zagrożonych wyginięciem na Pomorzu, a 7 zagrożonych w skali kraju. Wiele z tych roślin występuje tu masowo — turzyca Buxbauma Carex buxbaumii, turzyca dwustronna Carex disticha, woskownica europejska Myrica gale. Bardzo licznie występuje również: turzyca Hartmana Carex hartmanii i Hosta C. hostiana, selrnica żyłkowana Cnidium dubium, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, oman wierzbolistny Inula salicina, kosaciec syberyjski Iris sibirica, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, groszek błotny Lathyrus palustris, fiołek mokradłowy Viola stagnina. Stwierdzono tu także gatunki specjalnej troski: tajęża jednostronna Goodyera repens, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, turzyca drobna Carex demissa.
  • Cenne gatunki fauny: dotychczas brak rozpoznania fauny rezerwatu

Najpoważniejsze zagrożenia: penetracja terenu przez ludność miejscową i wczasowiczów; gwałtowny rozwój budownictwa w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu; systematyczne osuszanie okolicznych terenów bagiennych oddziaływujące na poziom wód w rezerwacie.

Cel ochrony: zachowanie rzadkich obecnie zbiorowisk roślinnych, które w przeszłości były typowe dla brzegów niewielkiej rzeki — zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, mokrych psiar, licznych fitocenoz szuwarów, młak niskoturzycowe, acidofilnego lasu brzozowo-dębowego, lasu dębowego oraz różnych stadiów zarastania starorzeczy z charakterystycznymi dla nich narażonymi na wyginięcie roślinami.

Mapa rezerwatu Piaśnickie Łąki