Inwentaryzacja szuwaru trzcinowego w NPK

Data: 25-05-2016

Niski, zalewowy brzeg Zatoki Puckiej jest miejscem naturalnego występowania trzcinowych i półhalofilnych szuwarów, które historycznie zajmowały większość linii brzegowej Zatoki Puckiej Wewnętrznej. Monitoring siedliska szuwarowego i jego integralnych składników, takich jak awifauna, jest niezbędny w celu dostarczenia informacji o aktualnym stanie środowiska i umożliwi podejmowanie bieżących decyzji mających na celu reagowanie na niekorzystne zmiany zachodzące w linii brzegowej.

W celu poznania składu gatunkowego, liczebności oraz rozmieszczenia ptaków wodno-błotnych, pracownicy NPK wykonali inwentaryzację ptaków lęgowych na obszarze szuwaru trzcinowego nad wodami Zatoki Puckiej oraz nad rzekami Płutnicą, Piaśnicą, Karwianką i Czarną Wodą. Inwentaryzacja została wykonana przy pomocy łodzi od strony Zatoki Puckiej oraz na transektach pieszych wzdłuż rzek. W Polsce gnieździ się 13 gatunków kaczek, podzielonych na dwie grupy: kaczki pływające oraz grążyce. Są to zarówno gatunki pospolite (krzyżówka), jak i te znajdujące się na krawędzi wymarcia (rożeniec, świstun). Podobieństwo zachowań, ekologii i preferencji siedliskowych kaczek umożliwia jednoczesne liczenie różnych gatunków z zastosowaniem tej samej metody inwentaryzacji. Kaczki zamieszkują brzegi wód zarówno stojących, jak i płynących o brzegach porośniętych roślinnością zielną, lub ich bliskie sąsiedztwo. Notowane były wszystkie obserwacje gatunków kaczek z informacją o wieku, liczebności i składzie grupy. Metodyka liczenia kaczek w dużej mierze zbieżna jest z metodyką liczenia innych cennych grup ptaków wodnych, takich jak chruściele, które również były notowane. Zapisywano również inne istotne obserwacje (m.in. ptaki szponiaste).

Podczas inwentaryzacji odnotowaliśmy lęgowe ohary, krakwy, krzyżówki, łabędzie nieme, łyski, błotniaki stawowe, zimorodki i pliszki górskie, a na łąkach w pobliżu trzcinowisk żurawie, krwawodzioby i czajki. Obserwowaliśmy również gatunki takie jak: piskliwiec, zaganiacz, trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, świerszczak, potrzos, remiz, pokląskwa, gąsiorek, kukułka, czaple siwe i białe, myszołów, pustułka i bielik. Część z powyższych gatunków (ohar, błotniak stawowy, bielik, czapla biała, zimorodek i gąsiorek) chroniona jest na podstawie Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Planujemy kontynuowanie liczeń w przyszłym sezonie.

Działania dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Samce krzyżówki
Rzeka Piaśnica
Łabędzie nieme nad Zatoka Pucką
Czapla biała
Czapla siwa
Kukułka - pasożyt gniazdowy
Samiec krzyżówki
Para krzyżówek
Samica błotniaka stawowego
Samica błotniaka stawowego
Myszołów
Para oharów - kaczek gniazdujących w norach
Stado mew
Nad rzeką
Samiec pliszki górskiej
Samiec pliszki górskiej
Piskliwiec żerujący na plaży
Łyska z pisklętami
Rokitniczka
Buszujący w trzcinach
Buszujący w trzcinach
Monitoring z łodzi