Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Lokalizacja:071016_MD.JPG

Teren otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, rozległe torfowiska wysokie typu atlantyckiego (bałtyckiego) pomiędzy Kępą Ostrowską, Sławoszyńską, Pucką i Doliną Czarnej Wdy.

Forma krajobrazowa:

Rozległe kopuły torfowisk w zagłębieniach bezdopływowych

Geneza:

Torfowisko Bielawskie Błota należy do torfowisk wysokich właściwych, nazywanych kopułowymi lub bałtyckimi. Wytworzyło się w bezodpływowym zagłębieniu terenu, przy decydującym wpływie wód z opadów atmosferycznych. Stałe zabagnienie i związane z tym niedobory tlenu hamowały rozkład obumierających roślin. Ich szczątki w stanie mało zmienionym odkładały się jako torf. Torfowisko to jest z natury płytkie, pokład torfu przed intensywną eksploatacją tylko wyjątkowo przekraczał 2 m miąższości, zalegając na piaszczystym podłożu. Jego odkładanie rozpoczęło się ok. 5 tysięcy lat temu.

Walory krajobrazowe (kulturowe i przyrodnicze):

•    Bielawskie Błota są ostoją ptasią o randze krajowej. Są miejscem gniazdowania cennych i zagrożonych wyginięciem ptaków - łęczaka Tringa glareola (jedyne stanowisko lęgowe w Polsce) i sowy błotnej Asio flammeus (liczebność w Polsce szacowana na 20 - 100 par). W trakcie wędrówek ptaków Bielawskie Błota są miejscem koncentracji żurawi Grus grus, największe zgrupowania wiosenne wynoszą ok. 800 osobników. W okresie wiosennych migracji na bezdrzewnych wrzosowiskach można zaobserwować duże stada (ok. 30 osobników) polujących na ważki, kobczyków Falco vespertinus. Regularnie zalatują tu pojedyncze, młodociane orły przednie Aquila chrysaetos

•    występuje tu wielu rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla torfowisk wysokich

•    jest to teren o wysokich walorach widokowych, platformy ustawione na skraju Bielawy umożliwiają obserwację otwartej powierzchni rozległego torfowiska wysokiego z licznymi dystroficznymi jeziorkami

Zagrożenia:

•    intensywna eksploatacja torfu i liczne pożary powodujące zmniejszanie się zasięgu złóż

•    melioracje odwadniające i dopływ żyznych wód powodujące zanikanie zbiorowisk typowo torfowiskowych z szeregiem gatunków rzadkich roślin oraz ekspansję wtórnych zbiorowisk wrzosowiskowych i rozwój ugrupowań leśnych

•    zanieczyszczenia powietrza

Formy ochrony przyrody:

•    Rezerwaty:

o    "Bielawa"

•    "Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu"

Miejscowości:

Ostrowo, Sławoszyno, Czarny Młyn

Podział administracyjny:

województwo pomorskie, powiat pucki, gminy: Władysławowo (M), Krokowa (W), Puck (W)

M - gmina miejska

W - gmina wiejska

Gleby:

•    torfowe ze śladami murszenia

•    torfowo-murszowe

•    murszowate

Szata roślinna:

•    zbiorowiska:

Zachowały się tu fitocenozy kilku naturalnych zespołów torfowiskowych i zaroślowych o charakterze atlantyckim oraz naturalnych zbiorowisk wodnych, są to:

o    mszarnik wrzoścowy Ericetum tetralicis

o    zespół woskownicy europejskiej Myricetum gale

o    zespół woskownicy i wierzby uszatej Myrico-Salicetum auritae

•    gatunki:

o    fiołek torfowy Viola epipsila

o    jeżogłówka pośrednia Sparganium affine

o    wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitsum ssp. germanicum i ssp. austriacum

o    wrzosiec bagienny Erica tetralix

o    rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i rosiczka pośrednia Drosera intermedia

o    bagno zwyczajne Ledum palustre

o    woskownica europejska Myrica gale - jedno z dwóch największych w regionie stanowisk tego atlantyckiego krzewu

o    malina moroszka Rubus chamaemorus - gatunek arktyczno-alpejski, największe w regionie stanowisko tego reliktu glacjalnego

Gatunki zwierząt:

Gniazdują tu m.in. ptaki uznane za zagrożone wyginięciem w Europie oraz zaliczone do cennych w skali Pomorza Gdańskiego:

błotniak łąkowy Circus pygargus

żuraw Grus grus

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

łęczak Tringa glareola - jedyne stanowisko lęgowe w Polsce

turkawka Streptopelia turtur

sowa uszata Asio flammeus

lelek Caprimulgus europaeus

krętogłów Jynx torquilla

skowronek Alauda arvensis

lerka Lullula arborea

świergotek polny Anthus campestris

muchołówka szara Muscicapa striata

gąsiorek Lanius collurio

srokosz Lanius excubitor

Gatunki ptaków szponiastych wykorzystujące Bielawskie Błota jako rewiry łowieckie, prawdopodobnie gniazdujące w pobliskich lasach lub na okolicznych łąkach:

trzmielojad Pernis apivorus

kania czarna Milvus migrans

kania ruda Milvus milvus

bielik Haliaeetus albicilla

błotniak zbożowy Circus aeruginosus

błotniak zbożowy Circus cyaneus

jastrząb Accipiter gentilis

krogulec Accipiter nisus

myszołów zwyczajny Buteo buteo

orlik krzykliwy Aquila pomarina

pustułka Falco tinnunculus

kobuz Falco subbuteo