Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Lokalizacja:40305MD (6)_1.JPG

•    Kępa Pucka

•    Kępa Swarzewska

•    Kępa Ostrowska

Forma krajobrazowa: Wysoczyzny morenowe

Geneza:

Wysoczyzny morenowe powstały wskutek transportu materiału skalnego przez lodowiec. Materiał ten pochodził z niszczenia podłoża oraz zboczy wznoszących się ponad powierzchnię lodu, a także wytopiony z lodowca lub przemieszczony pod jego naciskiem.

Walory krajobrazowe (kulturowe i przyrodnicze):

•    na klifach znajdujących się w strefie krawędziowej wysoczyzn, można obserwować ślady dawnych procesów geologicznych oraz współcześnie zachodzące dynamiczne procesy geomorfologiczne - wysięki oraz niszczącą działalność morza (abrazję), która wywołuje osuwiska i obrywy brzegu

•    największą atrakcją kęp są rozległe ekspozycje widokowe, głównie na Zatokę Pucką i Bałtyk. Najefektowniejsze pierzeje widokowe znajdują się między Swarzewem a "Kaczym Winklem", w okolicy Chłapowa i na południe od Władysławowa

•    znajduje się tu jedna z najpiękniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce - Jastrzębia Góra. Powstała ona w okresie międzywojennym jako ekskluzywne letnisko, dotychczas zachował się ówczesny układ przestrzenny zabudowy oraz domy wypoczynkowe i wille

•    na Rozewiu znajduje się zabytkowa XIX-wieczna latarnia morska. Jest to jedna z najstarszych latarni na polskim wybrzeżu, jest wciąż użytkowana, równocześnie znajduje się w niej Muzeum Latarnictwa

Zagrożenia:

•    intensywny ruch turystyczny w sezonie letnim, wydeptywanie dzikich ścieżek na klifach tworzących się na styku Kępy Swarzewskiej i Puckiej z brzegiem morskim

•    odwadnianie stoków klifów systemem drenów, zmieniających warunki siedliskowe i modyfikujących rozwój roślinności

•    rozwój zabudowy oraz brak modernizacji systemów kanalizacyjnych, powoduje nadmierne obciążenie klifów, a w konsekwencji prowadzi do tworzenia się osuwisk i obrywów

Formy ochrony przyrody:

•    Rezerwaty:

o    "Przylądek Rozewski"

o    "Dolina Chłapowska"

•    Stanowisko dokumentacyjne:

o    "Kopalna Bielica w Szarym Dworze "

•    Projektowane stanowiska dokumentacyjne:

o    Klif Chłapowski

o    Klif Cetniewski

o    Klif Osłoniński

•    Projektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy:

o    Rzucewsko-Osłoniński

•    "Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu"

Miejscowości:

Kępa Pucka: Puck, Rzucewo, Osłonino

Kępa Swarzewska: Jastrzębia Góra, Rozewie, Chłapowo, Swarzewo

Podział administracyjny:

województwo pomorskie; powiat pucki; gminy: Władysławowo (M), Puck (M), Puck (W)

W - gmina wiejska

M - gmina miejska

Gleby:

W profilu utworów czwartorzędowych występuje mozaika utworów geologicznych z przewagą gliny najczęściej lżejszych frakcji, rzadziej: iły i mułki.

Typy gleb:

•    gleby brunatne powstałe przy udziale lasów liściastych, które niegdyś porastały tereny wysoczyznowe;

•    gleby bielicowe powstałe przy udziale lasów iglastych.

Szata roślinna:

•    zbiorowiska:

Najbardziej interesujące zbiorowiska zajmują niewielkie powierzchnie - są to zbiorowiska naklifowe oraz zarośla porastające tzw. nieużytki:

o    czyżnie czyli cierniste zarośla tarninowo-głogowe Pruno-Crataegetum z tarniną oraz głogiem jedno- i dwuszyjkowym, dziką różą i jeżynami

o    zarośla kłosówki miękkiej i żarnowca miotlastego Holco mollis-Cytisetum scopariae

o    wrzosowiska z żarnowcem miotlastym, jałowcem, śmiałkiem pogiętym, mietlicą pospolitą, punktowo występującą jarzębiną i sosną.

Zbiorowiska naklifowe:

o    zbiorowiska inicjalne w tym zbiorowiska z podbiałem pospolitym Tussilago farfara i skrzypem polnym Equisetum arvense zasiedlające podłoże gliniaste i ilaste;

o    zbiorowiska murawowe z przelotem pospolitym Anthylis vulneraria ssp. maritima i koniczyną łąkową Trifolium pratense ssp. maritimum

o    zbiorowiska zaroślowe, w tym zarośla z rokitnikiem Hippophaë rhamnoides i jarzębiną Sorbus aucuparia

o    niskopienne lasy z jarzębiną Sorbus aucuparia i jaworem Acer pseudoplatanus

o    żyzna buczyna niżowa Melico-Fagetum

•    gatunki:

Na klifach występuje kilkanaście gatunków roślin uznawanych za zagrożone oraz regionalnie rzadkie, objętych ochroną, m.in.:

o    listera jajowata Listera ovata

o    wawrzynek wilczełyko Daphne mezerum

o    rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides

o    bluszcz pospolity Hedera helix

o    konwalia majowa Convallaria maialis

o    pierwiosnka lekarska Primula veris

o    paprotka zwyczajna Polypodium vulgare

o    marzanka wonna Galium odoratum

o    bażyna czarna Empertrum nigrum

Poza tym wysoczyzny porastają zarośla tworzone przez pospolite gatunki drzew i krzewów, tj.:

o    śliwa tarnina Prunus spinosa

o    głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

o    głóg dwuszyjkowym Crataegus laevigata (oxyacantha)

o    dzika róża Rosa canina

o    jeżyna zwyczajna Rubus fruticosus

o    żarnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius

o    jałowiec pospolity Juniperus communis

o    jarząb pospolity Sorbus aucuparia

o    sosna pospolita Pinus silvestris

Gatunki zwierząt:

Wysoczyzny były niegdyś pokryte lasami, dziś są to głównie obszary bezleśne, zajęte przez pola uprawne. Wykorzystywane rolniczo obszary kęp charakteryzuje stosunkowo ubogi skład gatunkowy fauny, są przede wszystkim miejscem żerowania zwierząt. Występuje tu m.in:

sarna Capreolus capreolus

dzik Sus scrofa

zając szarak Lepus europaeus

Klify nadzatokowe są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. Szczególnie ciekawe są gatunki odbywające lęgi w norach:

ohar Tadorna tadorna

zimorodek Alcedo althis

jaskółka brzegówka Riparia riparia