Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Lokalizacja:40425MD__16_.JPG

•    Równina Błot Przymorskich 

•    Pradolina Płutnicy na północ od Pucka

•    Pradolina Kaszubska w południowej części Parku

Forma krajobrazowa: pradoliny

Geneza:

Równina Błot Przymorskich - powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Pradolina Kaszubska - głównym czynnikiem morfogenetycznym były wody roztopowe lądolodu, które wyerodowały tę formę.

Pradolina Płutnicy - powstała na obszarze starszej doliny kopalnej i wyerodowana została w osadach fluwioglacjalnych i morenowych przez wody płynące z południa na północny wschód ku Bielawskim Błotom. Rzeka Płutnica odwadniająca dziś teren pradoliny do Zatoki Puckiej odegrała minimalną rolę w powstawaniu tej formy.

Walory krajobrazowe (kulturowe i przyrodnicze):

•    znajdują się tu coraz rzadsze w skali kraju zbiorowiska łąkowe (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, młaki niskoturzycowe), których istnienie jest warunkują wiosenne zalewy i odpowiednie, ekstensywne użytkowanie łąkarskie. Na łąkach występuje wiele chronionych roślin o efektownych kwiatach, m.in.: mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, różne gatunki storczyków

•    późno koszone łąki umożliwiają odbycie lęgów wielu cennym gatunkom ptaków m.in. derkaczowi. Rowy i starorzecza meandrujących rzek są miejscem rozrodu płazów, a okalające je trzciny kryją gniazda łabędzi, kaczek i drobnych ptaków śpiewających. W trakcie migracji ptaków można tu obserwować żurawie, skupiające się w wielkie stada na czas wędrówek

•    w Karwieńskich Błotach - wsi założonej w XVI wieku przez osadników z Fryzji i Holsztynu - zachował się układ zabudowy w formie dwurzędówki bagiennej, który jest wyjątkową rzadkością w Polsce północnej

Zagrożenia:

•    zaniedbanie sieci melioracyjnych - trwałe przesuszenie lub zabagnienie gleb

•    zanieczyszczenia wód cieków

•    niewłaściwe sposoby użytkowania rolniczego - zaniechanie koszenia

•    intensywna penetracja terenu przez turystów

Formy ochrony przyrody:

•    Rezerwaty:

o    "Piaśnickie Łąki"

o    "Długosz Królewski w Wierzchucinie"

o    "Zielone"

•    Obszary Natura 2000:

o    "Piaśnickie Łąki" - ostoja siedliskowa

•    "Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu"

•    Projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

o    "Meander Kaszubski"

Miejscowości:

Dębki, Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Karwia, Ostrowo, Puck, Rewa

Podział administracyjny:

województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa (W), Władysławowo (M), Puck (M), Kosakowo (W)

M - gmina miejska

W - gmina wiejska

Gleby:

•    torfowe

•    murszowo-torfowe

•    murszowo-mineralne

Szata roślinna:

•    zbiorowiska:

o    zbiorowisko zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej Molinietum medioeuropaeum

o    młaki niskoturzycowe, w tym zbiorowisko z turzycą buxbauma Carex buxbaumii

o    psiary niżowe Polygalo-Nardetum

o    szuwar turzycy dwustronnej Caricetum distichae

o    zarośla woskownicy europejskiej i wierzby uszatej Myrico-Salicetum auritae

•    gatunki:

o    trzęślica modra Molinia caerulea

o    kosaciec syberyjski Iris sibirica

o    mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus

o    fiołek mokradłowy Viola stagnina

o    selernica żyłkowana Cnidium dubium

o    turzyca Buxbauma Carex buxbaumii

o    okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum

o    woskownica europejska Myrica gale

o    długosz królewski Osmunda regalis

o    wiciokrzew pomorski Lonicera peryclimenum

Gatunki zwierząt:

Pradoliny oraz Równiny Błot Przymorskich są atrakcyjnym terenem dla zwierzyny płowej, ssaków drapieżnych, licznych gatunków gryzoni oraz ssaków owadożernych. Szczególnie licznie występuje tu:

sarna Capreolus capreolus

dzik Sus strofa

jenot Nyctereutes procyonoide

lis Vulpes vulpe

tchórz Mustela putorius

zając szarak Lepus europaea

Jest to także obszar gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków, występuje tu m.in.:

krogulec Accipiter cissus

myszołów zwyczajny Buteo buteo

jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis

błotniak łąkowy Circus pygargus

sikora bogatka Parus major

sosnówka Parus ater

czubatka Parus cristatus

kowalik Sitta europaea

szpak Turdus vulgaris

kos Turdus merula

strzyżyk Troglodytes troglodytes

mysikrólik Regulus regulus

zięba Fringilla coelebs

czapla siwa Ardea cinerea

bocian biały Ciconia ciconia

Tereny te stanowią również dogodne miejsce bytowania licznych gatunków płazów.