Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Lokalizacja: MMM_067.jpg

Wybrzeża w okolicy Jastarni, nasada Półwyspu Helskiego we Władysławowie oraz przyujściowy odcinek Redy-Łeby zwany Meandrem Kaszubskim, ujście Płutnicy

Forma krajobrazowa: Niskie wybrzeża zalewowe

Geneza:

Geneza niskich wybrzeży nie jest do końca wyjaśniona. Część z nich powstała prawdopodobnie w wyniku spiętrzeń sztormowych wód Zatoki Puckiej

Walory krajobrazowe (kulturowe i przyrodnicze):

•    niskie wybrzeża zalewowe są zasilane wodami słodkimi (opadowymi, gruntowymi, powierzchniowymi) oraz słonymi wodami Zatoki pochodzącymi z okresowych zalewów sztormowych i podsiąkania. Spowodowało to wykształcenie specyficznych, unikalnych na skalę krajową, zasolonych siedlisk;

•    półnaturalne łąki są miejscem gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków, m.in.: jest to najliczniejsze stanowisko lęgowe w Polsce biegusa zmiennego Calidris alpina. Podczas przelotów są to miejsca masowej koncentracji ptaków wodnych i błotnych;

•    rzadko spotykany półnaturalny krajobraz otwartych powierzchni łąkowo-szuwarowych;

•    położenie w strefie brzegowej Zatoki Puckiej wpływa na wysokie walory widokowe wybrzeży - rozległy widok obejmuje Zatokę Pucką, panoramę wybrzeża od Kępy Puckiej poprzez Półwysep Helski, Ryf Mew, aż po wybrzeże Kępy Oksywskiej;

Zagrożenia:

•    niewłaściwe sposoby użytkowania rolniczego - zaniechanie wypasu i koszenia;

•    zaniedbanie sieci melioracyjnych - trwałe przesuszenie lub zabagnienie gleb;

•    eksploatacja torfu;

•    intensywna penetracja turystyczna;

•    zanieczyszczenia wód cieków przepływających przez te tereny;

•    lokalizacja w pobliżu inwestycji uciążliwych dla środowiska: składowiska popiołów z elektrociepłowni, magazynów paliw, oczyszczalni ścieków.

Formy ochrony przyrody:

•    Rezerwaty:

o    "Słone Łąki"

o    "Beka"

o    "Mechelińskie Łąki"

•    Użytki ekologiczne istniejące:

o    "Torfowe Kłyle"

•    Użytki ekologiczne projektowane

o    "Każa"

Miejscowości:

Władysławowo, Rewa, Mechelinki

Podział administracyjny:

województwo: pomorskie, powiat pucki, gmina: Władysławowo (M), Kosakowo (W)

M - gmina miejska

W - gmina wiejska

Gleby:

•    torfy niskie

•    mursze

Szata roślinna:

•    zbiorowiska:

Kompleks halofilnych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla ekstensywnie użytkowanych, niskich i zatorfionych wybrzeży morskich pozostających w zasięgu oddziaływania słonawych wód zatokowych:

o    nadmorskie łąki halofilne z sitem Gerarda Juncetum gerardi (słonawy); półhalofilne szuwary z oczeretem Tabernaemontana Schoenoplectus tabernaemontani i sitowcem nadmorskim Scirpetum maritimi;

o    pionierski zespół halofilny muchotrzewu solniskowego i mannicy odstającej Puccinellio-Spergularietum salinae.

•    gatunki:

Obszary te charakteryzuje duży udział gatunków uznanych za najbardziej zagrożone wyginięciem w Polsce oraz na Pomorzu należą do nich:

o    jarnik solankowy Samolus valerandi

o    aster solny Aster tripolium

o    mlecznik nadmorski Glaux maritima

o    sit żabi Juncus ranarius

o    babka nadmorska Plantago maritima

o    mikołajek nadmorski Eryngium maritimum

Gatunki zwierząt:

Szczególnie cenne gatunki lęgowe ptaków:

biegus zmienny Calidris alpina

pliszka cytrynowa Motacilla citreola

ostrygojad Haematopus ostralegus

szlachar Mergus serrator

Ptaków wodne i błotne zatrzymujące się na łąkach w okresach przelotów wiosennych i jesiennych m.in.:

łabędź niemy Cygnus olor

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus

biegus zmienny Calidris alpina

biegus krzywodzioby Calidris ferruginea

biegus malutki Calidris minuta

biegus mały Calidris temminckii

piaskowiec Calidris alba

biegus płaskodzioby Limicola falcinellus

szlamnik Limosa lapponica

kulik mniejszy Numenius pheopus

kulik wielki Numenius arquata

krwawodziób Tringa totanus

łęczak Tringa glareola

kamusznik Arenaria interpres