Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Lokalizacja: 

Zatoka Pucka Wewnętrzna stanowi morską część Parku. Jej naturalne granice stanowią: od północy i 404MD__1_.JPGpółnocnego wschodu - linia brzegowa Półwyspu Helskiego, od zachodu i południa - linia brzegowa Kępy Swarzewskiej, Kępy Puckiej i Kępy Oksywskiej oraz przecinających je dolin, od południowego wschodu i wschodu - Cypel Rewski (Szpyrk) i podwodny wał piaszczysty, zwany Ryfem Mew.

Forma krajobrazowa: Zatoka

Geneza:

Obszar Zatoki Puckiej Wewnętrznej był prawdopodobnie związany z Pradoliną Kaszubską, co potwierdzają wychodnie torfów w dnie Zatoki. W okresie subborealnym przy systematycznym powolnym podnoszeniu się poziomu morza obszar ten został zatopiony wodami Zatoki Gdańskiej tworząc akwen o nazwie Zatoka Pucka.

Walory krajobrazowe (kulturowe i przyrodnicze):

Zatoka Pucka to akwen unikatowy ze względu na zachowane bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt zasiedlających jego dno, współbytowanie różnych zespołów flory i fauny dennej oraz występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt bentosowych.

Na dnie Zatoki można zaobserwować bogate ślady kultury materialnej. Prawdziwą rewelacją są elementy konstrukcji drewnianych z okresu wczesnego średniowiecza - prawdopodobnie fragmenty drewnianych konstrukcji portu lub zapory morskiej. Jest to jedno z najstarszych tego typu znalezisk w Europie.

Zatoka Pucka charakteryzuje się występowaniem kilku rodzajów wybrzeża. Można tu spotkać:

- niskie wybrzeże zalewowe (Słone Łąki, Torfowe Kłyle)

- wybrzeże kilfowe (Klif Osłoniński)

- wybrzeże wydmowe (plaże nadzatokowe na Półwyspie Helskim)

- wybrzeże mierzejowe (Ryf Mew)

Zatoka jako akwen osłonięty, płytki, o ograniczonej wymianie wód, łatwo się nagrzewa i jest doskonałym kąpieliskiem morskim, to także idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych: pływania, turystyki podwodnej, żeglarstwa i windsurfingu.

Zagrożenia:

•    osuszanie podmokłych brzegów Zatoki;

•    intensywne trałowanie dna w celu połowu ryb i pozyskania widlika;

•    refulacja piasku z dna Zatoki;

•    odpływy z oczyszczalni ścieków;

•    zrzuty ścieków nieoczyszczonych, powodujące skażenie sanitarne wód Zatoki;

•    zanieczyszczenia wpływające wraz z wodami rzek mających ujście w Zatoce (zwłaszcza spływy powierzchniowe z pól) powodujące eutrofizację wód.

Formy ochrony przyrody:

•    rezerwaty projektowane:

o    "Łąki Trawy Morskiej"

•    obszary Natura 2000:

o    "Zatoka Pucka" - ostoja ptasia

o    "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" - ostoja siedliskowa

Gleby:

•    głazy i głazowiska

•    otoczaki i żwiry

•    piaski gruboziarniste

•    piaski średnioziarniste

•    piaski drobnoziarniste

•    piaski różnoziarniste (miejscami ze żwirem i otoczakami)

•    piaski drobnoziarniste z namułem organicznym

•    muły aleurytowo - piaszczyste

•    muły aleurytowe

•    muły ilaste i ilasto - wapienne

•    muły, szlamy organiczne i iły

•    torfy

•    detrytus torfowy z piaskiem i namułem organicznym

•    namuły organiczne

Szata roślinna:

•    zbiorowiska:

Głównymi zbiorowiskami występującymi w Zatoce Puckiej są łąki podwodne. Generalnie wyróżnia się cztery typy łąk podwodnych występujących w Zatoce:

o    łąki Zostera marina

o    łąki Zannichellia palustris

o    łąki Potamogeton pectinatus i filiformis

o    łąki Potamogeton perfoliatus

•    gatunki:

o    glon Fucus vesiculosus

o    glon Furcellaria lumbricalis

o    trawa morska Zostera marina

o    moczarka kanadyjska Elodea canadensis

o    rogatek sztywny Ceratophyllum demersum

o    rdestnica grzebieniasta Potamogeton pectinatus

o    rdestnica nitkowata Potamogeton filiformis

o    rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus

Gatunki zwierząt:

Znaczące w skali Europy zimowisko ptaków wodnych (Obszar Natura 2000- ostoja ptasia); w okresach wędrówek obszar znacznych koncentracji ptaków wodno-błotnych.

Ptaki zimujące:

•    nur czarnoszyi Gavia arctica

•    nur rdzawoszyi Gavia stellata

•    perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

•    lodówka Clangula hyemalis

•    uhla Melanitta fusca

•    markaczka Melanitta nigra

•    gągoł Bucephala clangula

•    czernica Aythya fuligula

•    ogorzałka Aythya marila

•    nurogęś Mergus merganser

•    szlachar Mergus serrato

•    krzyżówka Anas platyrhynchos

•    łabędź niemy Cygnus olor

•    mewa pospolita Larus canus

•    mewa srebrzysta Larus argentatus

•    mewa siodłata Larus marines

•    śmieszka Larus ridibundus

•    alka Alca torda

•    nurzyk Uria aalge

•    nurnik Cepphus grille

Ptaki wędrowne (zatrzymujące się w czasie przerw w wędrówce):

•    nur czarnoszyi Gavia arctica

•    nur rdzawoszyi Gavia stellata

•    perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

•    kormoran czarny Phalacrocorax carbo

•    lodówka Clangula hyemalis

•    uhla Melanitta fusca

•    markaczka Melanitta nigra

•    gągoł Bucephala clangula

•    czernica Aythya fuligula

•    głowienka Aythya ferina

•    ogorzałka Aythya marila

•    nurogęś Mergus merganser

•    szlachar Mergus serrato

•    krzyżówka Anas platyrhynchos

•    świstun Anas penelope

•    rożeniec Anas acuta

•    cyraneczka Anas crecca

•    cyranka Anas querquedula

•    łabędź niemy Cygnus olor

•    łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

•    łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus

•    śmieszka Larus ridibundus

•    mewa mała Larus minutus

•    mewa pospolita Larus canus

•    mewa srebrzysta Larus argentatus

•    mewa siodłata Larus marines

•    rybitwa zwyczajna Sterna hirundo

•    rybitwa popielata Sterna paradisaea

•    rybitwa białoczelna Sterna albifrons

•    rybitwa czubata Sterna sandvicensis

•    alka Alca torda

•    nurzyk Uria aalge

•    nurnik Cepphus grille

Ichtiofauna:

Obok gatunków pospolitych takich jak:

•    ciernik Gasterosteus aculeatus

•    cierniczek Pungitius pungitius

•    babka bycza Neogobius melanostomus

•    belona Belone bellone

•    wężynka Nerophis ophidion;

występują gatunki rzadkie i chronione:

•    aloza Alosa alosa

•    babka piaskowa Pomatoschistus microps

•    babka mała Pomatoschistus minutus

•    ciosa Pelecus cultratus

•    dennik Liparis liparis

•    iglicznia Sygnathus typhle

•    kur rogacz Myoxocephalus quadricornis

•    parposz Alosa fallax

•    pocierniec Spinachia spinachia

Przebiega tu wschodnia granica występowania bałtyckich morświnów.

W wodach Zatoki Puckiej występuje unikalna fauna mięczaków z endemicznym gatunkiem małża - sercówką drobną i gatunkami pospolitymi w całym Bałtyku takimi jak: sercówka bałtycka, małgiew piaskołaz, rogowiec bałtycki, omułek jadalny.