Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Piaśnickie Łąki" PLH220021

Standardowy Formularz Danych dla obszaru

Powołany na mocy: projektowany

Położenie: obejmuje fragment Równiny Błot Przymorskich w dolnym biegu Piaśnicy w widłach dzisiejszego i starego koryta rzeki

Powierzchnia: 79,70 ha

Forma krajobrazowa: obniżenie pradolinne

Cel ochrony: zachowanie siedlisk charakterystycznych dla brzegów niewielkiej, meandrującej rzeki, na których występują rzadkie obecnie zbiorowiska roślinne, w przeszłości typowe dla terenów pozostających w ekstensywnym użytkowaniu łąkarskim.

Walory przyrodnicze: jest tu unikalny kompleks łąkowych, szuwarowych, zaroślowych oraz leśnych zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych w przeszłości dla tego regionu. Około 50% obszaru pokrywają 2 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i dąbrowy acidofilne. Występują tu również inne cenne zbiorowiska roślinne takie jak: młaki niskoturzycowe (w tym zbiorowisko Caricetum buxbaumii), psiary niżowe, zarośla woskownicy europejskiej. Bardzo bogata i zróżnicowana jest flora tego obszaru - obejmuje 265 gatunków, w tym ok. 20 taksonów uznawanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu. Znajduje się tu najliczniejsza w Polsce północnej populacja kosaćca syberyjskiego.

cenne gatunki flory:

turzyca piaskowa Carex arenaria

turzyca Buxbauma Carex buxbaumii

turzyca pchla Carex pulicaris

selernica żyłkowana Cnidium dubium

konwalia majowa Convalaria majalis

kukułka plamista Dactylorhiza maculata

narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata

wrzosiec bagienny Erica tetralix

kruszyna pospolita Frangula alnus

mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus

kosaciec syberyjski Iris sibrica

groszek błotny Lathyrus palustris

woskownica europejska Myrica gale

grążel żółty Nuphar lutea

podkolan biały Platanthera bifolia

podkolan zielonawy Platanthera chlorantha

pierwiosnka lekarska Primula veris

kalina koralowa Viburnum opulus

Najpoważniejsze zagrożenia: odwodnienie i regulacja koryta rzeki; zalesianie terenu drzewami iglastymi; nadmierna penetracja turystyczna


Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Białogóra" PLH220003

Standardowy Formularz Danych dla obszaru

Powołany na mocy: projektowany

Położenie: fragment Mierzei Kaszubskiej na północ od Białogóry

Powierzchnia: 1 013,00 ha

Forma krajobrazowa: wydma paraboliczna z zagłębieniami deflacyjnymi

Cel ochrony: zachowanie zagrożonych zanikiem siedlisk charakterystycznych dla południowego wybrzeża Bałtyku, zbiorowisk atlantyckiej roślinności z ginącymi i rzadkimi gatunkami roślin, często na granicy ich geograficznego zasięgu, fitocenoz nadmorskich borów i lasów.

Walory przyrodnicze: obszar obejmuje unikalny na południowych wybrzeżach Bałtyku kompleks zbiorowisk torfowiskowych i leśnych, tworzących naturalną serię sukcesyjną. Blisko 40% obszaru zajmuje 9 rodzajów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej:

inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

nadmorskie wydmy białe

nadmorskie wydmy szare

nadmorskie wrzosowiska bażynowe

lasy mieszane na wydmach nadmorskich

wilgotne zagłębienia międzywydmowe

wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym

torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

bory i lasy bagienne

Stwierdzono tu rzadkie w skali kraju zbiorowiska roślinne o charakterze atlantyckim: zespół ponikła wielołodygowego Eleocharitetum multicaulis, zbiorowisko z przygiełka brunatną Rhynchosporetuum fuscae, mszar wrzoścowy Ericetum tetralicis, zarośla woskownicy europejskiej Myricetum gale, występujące tu w zwartych płatach i na relatywnie dużych powierzchniach. Znajdują się tu również nadmorskie odmiany boru bagiennego z wrzoścem bagiennym i woskownicą europejską, rzadko spotykane wilgotne postacie boru bażynowego, fragmenty dobrze zachowanych brzezin bagiennych, lasów brzozowo-dębowych oraz bukowo-dębowych. Unikatowa jest flora roślin naczyniowych z wieloma roślinami o atlantyckim typie zasięgu. Występuje tu także wiele gatunków porostów, większość z nich to gatunki rzadkie i objęte ochroną gatunkową m.in. granicznik płucnik, brodaczka kępkowa. Ponad to jest to jedyne na Pomorzu, a jedno z pięciu w Polsce, stanowisko ponikła wielołodygowego.

•    cenne gatunki flory:

turzyca piaskowa Carex arenaria

rosiczka długolistna Drosera anglica

rosiczka pośrednia Drosera intermedia

rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia

ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis

wrzosiec bagienny Erica tetralix

kruszyna pospolita Frangula alnus

tajęża jednostronna Goodyera repens

kocanki piaskowe Helichrysum arenarium

bagno zwyczajne Ledum palustre

listera sercowata Listera cordata

brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflora

woskownica europejska Myrica gale

gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica

paprotka zwyczajna Polypodium vulgare

rdestnica podługowata Potamogeton polygonifolius

przygiełka brunatna Rhynchospora fusca

Sparganium angustifolium

torfowiec zwarty Sphagnum compactum

torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum

Sphagnum obtusum

torfowiec błotny Sphagnum palustre

torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum

Sphagnum russowii

torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum

najpoważniejsze zagrożenia: intensywna penetracja turystyczna; wydeptywanie; niewłaściwa gospodarka leśna - zalesianie wydm.


Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Zatoka Pucka i Półwysep Helski" PLH 220032

Standardowy Formularz Danych dla obszaru

Powołany na mocy: projektowany

Położenie: obszar obejmuje Półwysep Helski wraz z Zatoką Pucką wewnętrzną oraz fragmentem wybrzeża od Władysławowa do Mechelinek.

Powierzchnia: 29 963,30 ha

Forma krajobrazowa: zatoka i mierzeja

Cel ochrony: zachowanie obszaru o dużej różnorodności specyficznych, nadmorskich siedlisk oraz biotopów dużej, płytkiej zatoki morskiej.

Walory przyrodnicze: obszar ważny dla zachowania dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią morskich biotopów. Zidentyfikowano tu 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

łąki podmorskie w strefie sublitoralnej

płytkie ujścia rzek

duże płytkie zatoki

morskie ławice małży

kidzina na brzegu morskim

klify na wybrzeżu Bałtyku

bagienne solniska nadmorskie

inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

nadmorskie wydmy białe

lasy mieszane na wydmach nadmorskich

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

kwaśne buczyny

grąd subatlantycki

Specyficzne, nadmorskie warunki siedliskowe i bogata rzeźba terenu wpływają na dużą różnorodność zbiorowisk roślinnych, oraz występowanie rzadkich (często w postaci odrębnych podgatunków i odmian), niekiedy reliktowych gatunków fauny i flory. Stwierdzono tu 7 gatunków zwierząt i 1 gatunek rośliny z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponad to Zatoka Pucka charakteryzuje się występowaniem bogatych zespołów roślin i zwierząt dennych, jest obszarem najliczniejszych obserwacji ssaków morskich: foki szarej i morświna. Na Półwyspie Helskim koncentracją się ptaki migrujących w czasie wędrówki (południowo-bałtycki szlak wędrówek), a Zatoka Pucka jest ważnym miejscem odpoczynku i zimowania migrujących ptaków wodno-błotnych.

•    cenne gatunki flory:

rośliny wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej:

lipiennik Loesela Liparis loeselii

inne ważne gatunki roślin

aster solny Aster tripolium

turzyca pchla Carex pulicaris

konwalia majowa Convallaria majalis

goździk kropkowany Dianthus deltoides

rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine

wrzosiec bagienny Erica tetralix

marzanka wonna Galium odoratum

tajęża jednostronna Goodyera repens

bluszcz pospolity Hedera helix

rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides

bagno zwyczajne Ledum palustre

lnica wonna Linaria odora

wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum

woskownica europejska Myrica gale

grążel żółty Nuphar lutea

wilżyna ciernista Ononis spinosa

paprotka zwyczajna Polypodium vulgare

porzeczka czarna Ribes nigrum

rupia morska Ruppia maritima

trawa morska Zostera marina

•    cenne gatunki fauny:

ptaki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej

gatunki ptaków lęgowych

bocian biały Ciconia ciconia

kropiatka Porzana porzana

zielonka Porzana parva

rybitwa rzeczna Sterna hirundo

rybitwa bialoczelna Sterna albifrons

gatunki ptaków migrujących, zimujące na terenie SOO

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

bielaczek Mergus albellus

gatunki ptaków spotykanych podczas migracji

nur rdzawoszyi Gavia stellata

nur czarnoszyi Gavia arctica

perkoz dwuczuby Podiceps auritus

łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus bewickii

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

szablodziób Recurvirostra avosetta

siewka złota Pluvialis apricaria

batalion Philomachus pugnax

dubelt Gallinago media

szlamnik Limosa lapponica

łeczak Tringa glareola

terekia Xenus cinereus

płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus

mewa czarnogłowa Larus melanocephalus

rybitwa wielkodzioba Sterna caspia

rybitwa rzeczna Sterna hirundo

rybitwa popielata Sterna paradisaea

regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej

gatunki ptaków lęgowych

czapla siwa Ardea cinerea

ohar Tadorna tadorna

szlachar Mergus serrator

nurogęś Mergus merganser

ostrygojad Haematopus ostralegus

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

czajka Vanellus vanellus

biegus zmienny Calidris alpina

kszyk Gallinago gallinago

krwawodziób Tringa totanus

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

łabędź niemy Cygnus olor

czernica Aythya fuligula

ogorzałka Aythya marila

gągoł Bucephala clangula

gatunki ptaków spotykanych podczas migracji

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

gęś zbożowa Anser fabalis

gęś białoczelna Anser albifrons

świstun Anas penelope

cyraneczka Anas crecca

rożeniec Anas acuta

głowienka Aythya ferina

sieweczka morska Charadrius alexandrinus

siewnica Pluvialis squatarola

czajka Vanellus vanellus

biegus krzywodzioby Calidris ferruginea

kszyk Gallinago gallinago

kulik mniejszy Numenius phaeopus

kulik wielki Numenius arquata

brodziec śniady Tringa erythropus

krwawodziób Tringa totanus

kamusznik Arenaria interpres

mewa mała Larus minutus

ssaki wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej

morświn Phocoena phocoena

foka szara Halichoerus grypus

płazy i gady wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej

traszka grzebieniasta Triturus cristatus

kumak nizinny Bombina bombina

ryby wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej

parposz Alosa fallax

łosoś Salmo salar

boleń Aspius aspius

inne ważne gatunki ryb

babka piaskowa Pomatoschistus microps

babka mała Pomatoschistus minutus

Najpoważniejsze zagrożenia: zanieczyszczenie wód; presja rekreacyjna i turystyczna (wydeptywanie, transport, budownictwo wypoczynkowe); plany lokowania elektrowni wiatrowych na wybrzeżu.