przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Gatunki Roślin i Grzybów

Na obszarze Parku stwierdzono występowanie:

* 79 gatunków dziko rosnących roślin podlegających ochronie gatunkowej, w tym:

    46 gatunków pod ochroną ścisłą

    2 gatunki objęte ochroną ścisłą bez odstępstw od zakazów określonych we właściwym rozporządzeniu

    16 gatunków objętych ochroną ścisłą, wymagających ochrony czynnej

   10 gatunków objętych ochroną częściową

    5 gatunków objętych ochroną częściową z dopuszczeniem pozyskiwania na mocy właściwego rozporządzenia

* 13 gatunków rzadkich i zagrożonych w Polsce, zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin;

* 72 gatunków roślin naczyniowych uznawanych za zagrożone w Polsce i na Pomorzu Zachodnim oraz rośliny solniskowe;

* 17 gatunków roślin występujących w Zatoce Puckiej i w akwenach przybrzeżnych morza otwartego uznawanych za zagrożone w Polsce.


Copyright © , ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo