przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


FORMY OCHRONY PRZYRODY

Dla zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych obszarów na terenie NPK i jego otuliny utworzono 13 rezerwatów przyrody, 4 użytki ekologiczne, 1 stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej oraz obszary Natura 2000 (2 obszary ochrony ptaków i 6 obszarów ochrony siedlisk). Ponadto Park został zgłoszony w 1994 r. do systemu Bałtyckich Obszarów Chronionych (BALTIC SEA PROTECTED AREAS – HELCOM BSPA).

Lista podstron:

Rezerwaty Przyrody

czytaj więcej ...

Pomniki Przyrody

czytaj więcej ...

Użytki Ekologiczne

czytaj więcej ...

Stanowiska Dokumentacyjne

czytaj więcej ...

Obszary Natura 2000

czytaj więcej ...

Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu

czytaj więcej ...

Gatunki Cenne

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo